Απόφαση πρόσληψης επιμορφωτών

Προσλαμβάνουμε τους κατωτέρω με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, ως κάτωθι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ-ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 01/11/2018 – 30/06/2019
ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 01/11/2018 – 30/06/2019
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 01/11/2018 – 30/06/2019

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 1.700,00 € περίπου σε βάρος του Κ.Α. 15.6041.0010 με τίτλο  “Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ της Δ/νσης Πολιτισμού” στον οποίο υπάρχει πίστωση ποσού 25.000,00 € και ποσού 425,00 € περίπου σε βάρος του Κ.Α. 15.6054.0006 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Πολιτισμού’’ στον οποίο υπάρχει πίστωση ποσού 7.000,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2018, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη θα γίνει και στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.